1. Prevádzkovateľ a všeobecné informácie k zásadám ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom , ktorý spracúva vaše osobné údaje, je spoločnosť BODY CARE s.r.o., Rovenská 1458/23, 905 01 Senica, IČO: 36 262 706 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie osobných údajov uskutočňujeme v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), ktoré poznáte aj ako GDPR, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“), ako aj inými platnými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú osobných údajov.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás, v postavení dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“), a vo výnimočných prípadoch od inej osoby, ktorá nám poskytne vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, že ako Prevádzkovateľ získame vaše osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od vás, preto toto oboznámenie, ktoré označujeme aj ako zásady spracúvania osobných údajov a zároveň ním plníme informačnú povinnosť, poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám v zmysle čl. 13 a čl. 14 Nariadenia (resp. v zmysle § 19 a § 20 Zákona)..

Všetky osobné údaje, ktoré o vás ako o Dotknutej osobe spracovávame, sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu sme prijali internú smernicu o spracovávaní osobných údajov, vrátane primeraných bezpečnostných opatrení na personálnej, organizačnej a technickej úrovni.

Síce to môže znieť „otrepane“, ale ochrana vašich osobných údajov je našou zásadnou prioritou, preto vás transparentne informujeme o spracovávaní osobných údajov v týchto zásadách spracúvania, ako aj o vašich právach, ktoré si môžete uplatniť voči nám. Zároveň vo zverejnenom Zázname o spracovateľských činnostiach nájdete konkrétne účely spracovávania osobných údajov, ako aj informácie o tom, aké vaše osobné údaje alebo typy osobných údajov spracovávame, na akom právnom základe, komu vaše osobné údaje poskytujeme, po akú dobu vaše osobné údaje spracovávame a pod.

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany osobných údajov nás ako Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na adrese Rovenská 1458/23, 905 01 Senica alebo e-mailom na e-mailovej adrese osobneudaje@fitpit.sk.

3. Účely a právne základy spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zásadami Nariadenia, a to na účely spracovávania osobných údajov uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Záznam o spracovateľských činnostiach nájdete tu.

Kedy sme oprávnení spracovávať vaše osobné údaje?
Plnenie zmluvných povinností – v prípade, ak sme s vami v postavení Dotknutej osoby uzatvorili zmluvu, pri plnení ktorej potrebujeme vaše osobné údaje, spracovávame vaše osobné údaje, v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností.

Plnenie zákonných povinností – vaše osobné údaje spracovávame v niektorých prípadoch aj pri plnení našich zákonných povinností. Týmito zákonnými povinnosťami sú napr. povinnosti vyplývajúce z daňových predpisov alebo z predpisov súvisiacich s účtovníctvom a pod.

Oprávnený záujem – vaše osobné údaje spracovávame aj na základe oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej strany. Oprávnený záujem aplikujeme napríklad pri monitorovaní našich priestorov kamerovým systémom, pri určitých činnostiach spojených so zabezpečením služieb (odpovedanie na správy a dotazy).

Súhlas – v určitých prípadoch si od vás vyžiadame súhlas so spracúvaním osobných údajov. Táto situácia môže nastať napríklad pri niektorých činnostiach spojených s prezentáciou Prevádzkovateľa na našej webovej stránke.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy len na základe niektorého z vyššie uvedených právnych základov, a teda spracúva osobné údaje v súlade so zásadou zákonnosti.

Určenie, či ide o zákonnú alebo zmluvnú požiadavku na spracovanie osobných údajov, ako aj oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo ide o spracúvanie osobných údajov na základe udeleného súhlasu, je uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa, ktorý nájdete vyššie a v ktorom sú uvedené aj všetky účely spracúvania osobných údajov.

V prípade, ak by nedošlo k poskytnutiu osobných údajov Prevádzkovateľovi, v niektorých prípadoch by nebolo možné splniť povinnosti Prevádzkovateľa uložené právnymi predpismi a/alebo zákonmi alebo by nebolo možné uzavrieť medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou zmluvu a/alebo iný zmluvný vzťah.

4. Kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil zmluvné a zákonné požiadavky, prípadne aby mohol spracovávať osobné údaje, na ktorých spracovávanie Dotknutá osoba udelila súhlas alebo aby spracovával osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem vždy len takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania.

To znamená, že od vás nevyžadujeme osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Osobné údaje alebo kategórie spracovávaných osobných údajov sú špecifikované v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Pri právnych základoch spracovávania osobných údajov, kde plní Prevádzkovateľ zmluvné povinnosti alebo zákonné povinnosti sú osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, prevažne špecifikované v právnych predpisoch. Pri spracovávaní osobných údajov, kde je právnym základom súhlas alebo oprávnený záujem stanovuje kategórie spracovávaných osobných údajov Prevádzkovateľ.

5. Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. spracováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné a po uplynutí tejto doby osobné údaje vymazáva.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas doby, ktorá je v súlade s platnými právnymi predpismi a napĺňa požiadavku minimalizácie uchovávania osobných údajov.

V prípade Vašej požiadavky Vám kedykoľvek poskytneme informácie o dobe uchovávania osobných údajov, pričom doby uchovávania nájdete aj v Zázname o spracovateľských činnostiach.

6. Práva dotknutých osôb

Ochrana Vašich osobných údajov ako Dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom prostredníctvom žiadosti môžete u Prevádzkovateľa realizovať vaše práva, ktorými sú:

Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, , ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú tieto informácie poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

Právo na nápravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, na základe vášho podnetu tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo na výmaz (zabudnutie) je však potrebné posúdiť na základe individuálnych okolností. Napríklad, môžu existovať určité okolnosti alebo prípady, vyplývajúce pre nás z platných právnych predpisov, ktoré nám budú brániť vo vymazaní Vašich osobných údajov, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania
Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich vy ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, alebo na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať
Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.

Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním
V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ však nepoužíva pri spracovávaní osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas
Ak vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať tak, ako ste nám, ho udelili, t.j. písomne alebo e-mailom.

Právo podať sťažnosť alebo podnet
V prípade, ak máte pocit, že vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

7. Uplatnenie práv dotknutých osôb

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode tejto informačnej povinnosti Prevádzkovateľa môžete uplatniť:
-písomne, zaslaním žiadosti na adresu BODY CARE s.r.o., Rovenská 1458/23, 905 01 Senica,
-elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy osobneudaje@fitpit.sk,
-ústne, na adrese nášho sídla BODY CARE s.r.o., Rovenská 1458/23, 905 01 Senica, o čom bude spísaný písomný záznam, ktorého kópia Vám bude predložená.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv poskytujeme bezplatne. Za určitých okolností, v prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnení účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

8. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje profilovaním, ako ani žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania. Pri spracovávaní osobných údajov Prevádzkovateľom teda neprichádza k profilovaniu, ani k spracovávaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania na vyhodnotenie Vašich osobných aspektov.

9. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií, a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií.

10. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – orgánom štátnej správy, napr. správca dane, Úrad na ochranu osobných údajov, súdy, orgány činné v trestnom konaní a pod. ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje získané Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ poskytuje v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, medzi ktorých patria spoločnosti zabezpečujúce služby vedenia účtovníctva, správy registratúry či personálnej a mzdovej agendy, služby spojené s prevádzkovaním webovej stránky Prevádzkovateľa či reklamné a marketingové služby. Prevádzkovateľ má uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov so svojimi sprostredkovateľmi a vedie zoznam svojich sprostredkovateľov.

Prevádzkovateľ využíva výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu vašich osobných údajov.

11. Platnosť

Tieto zásady ochrany osobných údajov, prostredníctvom ktorých si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť, sú platné a účinné od 25.5.2018. V prípade zmeny týchto zásad vás o prijatých zmenách vopred oboznámime, a to minimálne 14 dní pred účinnosťou nových zásad o ochrane osobných údajov.